Ambassadøren og de forskjellige avdelinger

Foto: J. Stallmann

Ambassadøren

Dr.dr.h.c. Thomas Götz er Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør i Norge. Ambassadøren representerer Forbundspresidenten og Forbundsregjeringen i Norge og ved offisielle anledninger opptrer ambassadøren som øverste representant på vegne av Forbundsrepublikken Tyskland.

Foto: J. Stallmann

Politisk avdeling

Ambassadens politiske avdeling arbeider med spørsmål vedrørende det politiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Samarbeid på et multilateralt plan spiller en stadig viktigere rolle i dagens tysk-norske forbindelser og vedrører spesielt spørsmål angående EU, NATO, FN-systemet, OSSE og Østersjøsamarbeidet. Da Norge ikke er medlem av EU, er EØS-spørsmål og samarbeid om bl.a.  juridiske spørsmål viktige emner.

Foto: J. Stallmann

Handelsavdeling

Ambassadens handelsavdeling arbeider ikke bare med spørsmål knyttet til næringslivet, handel og økonomi, men også med energispørsmål, sosialpolitikk, miljø, trafikk, forskning og teknologi. Handelsavdelingen informerer også  det tyske utenriksdepartementet og andre interesserte myndigheter i Tyskland om norsk næringspolitikk.

Foto: J. Stallmann

Konsulær avdeling

Konsulatavdelingen yter bistand for tyske borgere i konsulære saker og i nødssituasjoner. Avdelingen tilbyr også en rekke andre tjenester, blant annet utstedelse av pass. Avdelingens ansvarsområdet dekker hele landet. I noen tilfeller, f.eks. nødssituajoner, attestering av underskrifter, kan også nærmeste honorære konsul yte bistand.

Foto: J. Stallmann

Kulturavdeling

En omfattende utveksling innen kultur og utdanning er en viktig forutsetning for en god kontakt mellom nordmenn og tyskere - dette er en av kulturavdelingens hovedoppgaver. Kulturavdelingen samarbeider nært med en lang rekke institusjoner i Tyskland og Norge. Goethe-instituttet i Oslo er avdelingens viktigste partner med hovedansvar for gjennomføringen av tyske kulturarrangementer i Norge og arbeid til fremme av tysk språk i Norge.

Foto: J. Stallmann

Presseavdeling

Presseavdelingen informerer norske medier og norsk offentlighet om Tyskland og formidler også norsk mediedekning av tyske temaer til Tyskland. Presseavdelingen sender også ut informasjonsmateriell og oppdaterer ambassadens hjemmesider. Formidling av informasjon om Tyskland skjer i nært samarbeid med Goethe-instituttet i Oslo. Presseavdelingen er også behjelpelig overfor norske journalister og bistår dem gjerne f.eks. med såkalt "programhjelp" i forkant av et Tysklandsbesøk.

Foto: J. Stallmann

Militærattachéstaben

Forsvarsattachéen leder militærattachéstaben ved ambassaden i Oslo og fungerer samtidig som forsvarsteknisk attaché. Attachéen har kommandørkapteins eller oberstløytnants grad. Forsvarsattachéens oppgaver er: Rådgivning til ambassadøren ang. militærpolitiske, militære, forsvarstekniske og rustningsøkonmiske saker; representasjon på vegne av  Bundeswehr overfor det norske forsvarsdepartementet, overkommandoen, stridskrefter, øvrige militære og sivile myndigheter i Norge samt formidling av informasjon om tysk forsvarspolitikk, Bundeswehr, forsvarstekniske  og rustningsøkomomiske saker til norske instanser.

Ambassadens avdelinger

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade

Besøksadresse:

Oscars gate 45

N-0256 Oslo

Postadresse:

PO Box 4010 AMB

N-0244 Oslo

Tel.: 23 27 54 00
Tel.: 23 27 54 30 (for reisepass)
Faks: 22 44 76 72
E-post: oslo%27%diplo%27%de,info

De honorære konsulene i Norge

Geirangerfjorden

I Norge finnes det honorære tyske konsuler i ni byer: Bergen, Bodø, Kirkenes, Kristiansand, Stavanger, Svolvær, Tromsø, Trondheim og Ålesund.